Zobacz, co planują największe miasta regionu

Czytaj dalej
Anna Stasiewicz-Mąka

Zobacz, co planują największe miasta regionu

Anna Stasiewicz-Mąka

Jakie inwestycje w tym roku planuje marszałek województwa? Co planuje wojewoda? W co będą inwestować prezydenci miast Kujaw i Pomorza?

Piotr Całbecki, marszałek województwa:

- Środków europejskich do dyspozycji mamy jeszcze więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowe, ponieważ nasz Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko-Pomorskiego opiewa na przeszło 2 mld euro. Dużą nowością jest to, że są w nim także pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na 2016 r. zarząd województwa kujawsko-pomorskiego planuje ogłoszenie 56 konkursów o łącznej alokacji przekraczającej 348 mln euro, czyli około 1,39 mld zł. Wsparcie zostanie rozdzielone praktycznie we wszystkich obszarach RPO WK-P, poczynając od działań związanych ze wzmocnieniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, poprzez działania związane z podniesieniem jakości ochrony środowiska, a kończąc na działaniach nakierowanych na infrastrukturę społeczną i społeczeństwo. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi możliwości potencjalni beneficjenci będą mogli pozyskać dofinansowanie na zrealizowanie szerokiej palety projektów – od infrastruktury badawczo-rozwojowej, poprzez projekty z obszaru efektywności energetycznej i ochrony środowiska, aż do projektów nakierowanych na potrzeby społeczne. W nowym roku rozstrzygnięte zostaną m.in. konkursy na budowę lokalnych dróg czy ochronę zabytków.

Od początku roku będziemy kontynuować prace nad budową marki województwa. W czerwcu, już po raz dziewiąty, obchodzić będziemy Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W listopadzie kontynuować będziemy kampanię promocyjną „Kujawsko-pomorska Gęsina na św. Marcina”.

Jako jedyny region w Polsce rozpoczynamy wdrażanie wyjątkowego w skali Polski mechanizmu wspierania rozwoju społeczności lokalnych. Dzięki tej inicjatywie na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego powstaną wkrótce obywatelskie budżety i strategie rozwoju miejscowości z udziałem mieszkańców. Wielomilionową pulą środków z kilku unijnych programów – w sumie alokacja może sięgnąć 440 mln zł - będą dysponować lokalne grupy działania, czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz. Wsparcie trafi na tereny wiejskie oraz do mieszkańców miast. Przewidywany termin podpisania umów między zarządem województwa, a LGD, których strategie zostaną wybrane w drodze konkursu, to maj 2016 roku.

W 2016 roku rozpoczniemy kontynuację inwestycji medycznych we wszystkich marszałkowskich szpitalach w regionie. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wśród zaplanowanych inwestycji jest m.in. rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, Wyposażenie Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy czy inwestycje w bydgoskim Centrum Onkologii.

Samorząd województwa od lat konsekwentnie inwestuje środki finansowe w realizację przedsięwzięć służących szerokopojętej edukacji. Na lata 2016-2020 nasze działania edukacyjne będzie się odbywać pod hasłem: „Od przedszkolaka do inżyniera”. Projekt astrobaz Kopernik planujemy rozwinąć o interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne z zakresu matematyki, fizyki, informatyki, optyki, geografii. Planujemy przyznawanie stypendiów dla najlepszych uczniów szkół kształcenia ogólnego. Swoją kontynuację znajdzie też projekt „Region Nauk ścisłych”.

W naszym województwie działa z powodzeniem siedem Zakładów aktywności Zawodowej. W 2016 roku rozpocznie działalność, powołany jeszcze w tym roku, Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku. Planowane jest powołanie nowego, dziewiątego już ZAZ-u - w Przyjezierzu (gm. Strzelno, powiat mogileński). Planujemy kontynuację kampanii znak promocyjny Zakup Prospołeczny. Na początku 2016 roku chcemy ogłosić konkurs dla instytucji i przedsiębiorców na stosowane rozwiązań i działań wspierających rodzinę: „Firma przyjazna rodzinie”, rozstrzygnięcie i gala nagród – w maju z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny.

2016 rok to także kontynuacja realizacji programów profilaktyki zdrowotnej: „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”, „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” oraz „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Samorząd województwa od lat konsekwentnie wspiera ratowanie dziedzictwa kulturowego w Kujawsko-Pomorskiem. Za wyjątkowy wkład w konserwację, ochronę i promocję zabytków oraz dziedzictwa kulturowego samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jako jedyny w Polsce otrzymał wyróżnienie specjalne prestiżowego konkursu Unii Europejskiej Europa Nostra Awards 2014. Wspomniana nagroda jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym organizacjom, instytucjom, samorządom oraz osobom fizycznym, które w sposób szczególny przyczyniają się do opieki nad zabytkami oraz dziedzictwem kulturowym o znaczeniu europejskim. W 2016 roku kontynuujemy wsparcie na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach regionu. Będziemy konsekwentnie realizować działania służące wsparciu rozwoju rolnictwa, z którego słynie Kujawsko-Pomorskie. W 2016 roku przeznaczymy środki na dotacje dla spółek wodnych, budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wesprzemy także organizację przedsięwzięć służących rozwojowi kujawsko-pomorskiej wsi. Równolegle promować będziemy zdrową żywność, produkty tradycyjne i regionalne - poprzez organizację czy udział w targach i wystawach.

W nowym RPO nie będzie już prostych konkursów infrastrukturalnych, mamy dużo pieniędzy na drogi, za to nie będziemy mogli wydawać ich na przebudowę dróg gminnych lub powiatowych, chyba że wpisują się w wojewódzki plan transportowy i są skomunikowane z siecią TEN-T. Pozostałe drogi wojewódzkie chcemy gruntownie zmodernizować w oparciu o środki własne. W 2016 roku zarezerwowano środki na rozpoczęcie prac przy modernizacji kolejnych dróg wojewódzkich. Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje się do ogłoszenia pierwszych dużych przetargów na prace budowlane. Priorytetowo traktowane będą drogi, które lepiej skomunikują region z autostradą i projektowaną siecią dróg ekspresowych. Planowane jest współfinansowanie tych zadań ze środków nowego RPO na lata 2014-20.

Po sukcesie projektu BiT City w planach jest już BiT City 2 w perspektywie do roku 2020. Chodzi o połączenia komunikacyjne Bydgoszczy i Torunia z Włocławkiem, Grudziądzem i Inowrocławiem. Główny nacisk położymy na usprawnienie powiązań komunikacji miejskiej z pasażerskimi przewozami podmiejskimi i regionalnymi. Ponadto nadal zamierzamy inwestować w nowoczesny tabor kolejowy. W 2016 roku na trasy wyjedzie kolejny pojazd dostosowany do prędkości 160km/h. Dodatkowo, spółka Przewozy Regionalne zamierza do 2017 roku zakupić cztery elektryczne zespoły trakcyjne do obsługi połączeń na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski:

- Z inwestycji 2016 roku kluczowa będzie realizacja drogi ekspresowej S5. Jej budowa w Kujawsko-Pomorskim została podzielona na 7 odcinków, dla każdego z nich w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę prac w systemie projektuj i buduj. Rolą wojewody będzie wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), co powinno nastąpić w II połowie 2016 roku. Następnie, w I połowie 2017 roku, rozpocznie się procedura wykupu i wywłaszczenia gruntów przez Urząd Wojewódzki.
Ważne zmiany czekają nas w systemie opieki zdrowotnej. Do kwietnia Ministerstwo Zdrowia chce przygotować mapy potrzeb zdrowotnych do poszczególnych dziedzin medycznych. Przy wojewodzie został utworzony Zespół ds. Potrzeb Zdrowotnych. Dwa pierwsze projekty map potrzeb zdrowotnych – z dziedziny onkologii i kardiologii – ministerstwo przekazało zespołowi do zaopiniowania. Tak samo będzie z kolejnymi projektami. Ważną zmianą będzie wydawanie przez wojewodę promes placówkom medycznym na podstawie map potrzeb zdrowotnych. Od promesy zależeć będzie finansowanie placówek.

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy: - Największa inwestycją, która zostanie rozpoczęta w 2016 roku będzie rozbudowa ul. Kujawskiej. Na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego dobudowane zostaną torowisko oraz druga jezdnia wraz z buspasem. Powstaną też ścieżki rowerowe i przebudowane zostaną oba ronda. Na 2016 rok zarezerwowano 48,6 mln zł. Wartość całej inwestycji wraz z zakupem nowych tramwajów szacowana jest na 275 mln zł.

Kolejnym dużym zadaniem w Bydgoszczy będzie rozpoczęcie prac przy rozbudowie ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta. Na jezdni południowej również wytyczony zostanie buspas na odcinku od Kolbego do węzła Zachodniego. W 2016 roku zaplanowano zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych, całość prac ma się zakończyć w 2019 roku. Zaplanowane wydatki w 2016 roku to 48,1 mln zł. Cała inwestycja to koszt rzędu 150 mln zł.

Zaplanowany został też remont południowej estakady w ciągu ul. Wojska Polskiego nad ul. Jana Pawła II. Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Pozwoli to też wytyczyć chodnik wraz ze ścieżką rowerową na brakującym odcinku ul. Wojska Polskiego. W budżecie miasta na ten cel zarezerwowano 24 mln zł.

Z końcem 2015 roku przy ul. gen. T. „Bora” Komorowskiego rozpoczęła się budowa szkoły w Fordonie z przedszkolem , salą sportową i boiskiem. Zadanie ma zostać zakończone w 2017 roku. Wydatki w przyszłym roku zaplanowano na poziomie to 23,2 mln zł. Wartość całej inwestycji oszacowano na 44 mln zł.

2016 rok zaplanowano również przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej. Na rozpoczęcie prac budowlanych, na ten cel zarezerwowano 23 mln zł, zakończenie inwestycji planowane w 2018 roku. Wartość całego zadania to koszt rzędu 50 mln zł.

Sfinalizowany zostanie remont ul. Chodkie­wicza. Prace zakończą się jesienią. Dzięki nim całe torowisko zostanie zmodernizowane, a ruch na ważnej ulicy uporządkowany. W 2016 zaplanowano wydatki na poziomie 20,2 mln zł, przy wartości całego zadania 23 mln zł.

W 2016 będziemy kontynuować rewitalizację Starego Miasta i Starego Fordonu. Zaplanowano m.in. przebudowę płyty Starego Rynku i ulic przyległych, a także opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie I etapu robót w Starym Fordonie. Łączne wydatki zaplanowane w 2016 roku to 18,1 mln zł.

Program budowy dróg gruntowych. Łącznie zarezerwowano na niego 17 mln zł. O kolejności budowy dróg decydować będą obiektywne kryteria; m.in. liczba mieszkańców.

Rozpoczynamy też budowę krytego lodowiska. W 2016 r. zaplanowano początek prac budowlanych, inwestycja ma zostać zakończona w 2017 roku. W nadchodzącym roku zarezerwowaliśmy 15,6 mln zł. Całkowity koszt zadania szacujemy na 27 mln zł.

W nadchodzącym 2016 roku zaczniemy budowę nowych ścieżek rowerowych. Obecnie ZDMiKP kończy pracę nad pierwszym pakietem dokumentacji projektowej. Rozpoczęcia prac można spodziewać się między innymi wzdłuż następujących ulic: Grunwaldzkiej, Kruszwickiej, Focha, Wiatrakowej i inych. Na 2016 rok w budżecie na ten cel zarezerwowanych jest 11,9 mln zł. Szacujemy, że realizacja wszystkich zadań (3 pakietów) kosztować będzie około 36 mln zł.

10 mln złotych w 2016 roku zarezerwowano na zwiększenie efektywności energetycznej oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii – gotowa jest już dokumentacja projektowa prac termomoder­nizacyjnych 11 budynków użyteczności publicznej, w tym szkół i przedszkoli.

Rewitalizacja Młynów Rothera to kolejne ważne zadanie, które będziemy realizować w 2016 roku. Planowane jest dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kontynuacja robót zabezpieczających i budowlano-konserwatorskich na łączną kwotę 14,4 mln zł.

Dzięki zagwarantowaniu 7,8 mln złotych powstanie dobry dojazd do osiedla Eskulapa. Przedłużona ulica Matki Teresy z Kalkuty będzie też częścią nowej arterii, która w przyszłości ma obsługiwać górny taras Fordonu.

W 2016 roku kontynuowany będzie program przebudowy przyszkolnych boisk. Dzięki tym środkom wielofunkcyjne boiska wyposażane są między innymi w bezpieczne nawierzchnie, piłkochwyty i siedziska. Na ten cel trafi w 2016 roku 7 mln złotych. Niezmiennie ważnym zadaniem pozostanie odnowa nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym wraz z przebudowa chodników – planowane nakładki bitumiczne na ulicach m.in. Andersa, Kaliskiego, Brzechwy, Skarżyńskiego i Saperów. Na ten cel zarezerwowano 6,3 mln zł.

Michał Zaleski, prezydent Torunia:

- Jak praktycznie co roku, Toruń ma duże plany inwestycyjne. Na inwestycje w budżecie miasta Torunia na rok 2016 zaplanowano 219 mln zł. Realizować będziemy ogółem 77 tytułów inwestycyjnych, w tym zaplanowaliśmy realizację 13 inwestycji za kwotę 18 mln zł, dla których spodziewamy się pozyskać unijne pieniądze. Wartość tych projektów w kolejnych latach to 860 mln zł. Wśród nich są: budowa Trasy Wschodniej, drugi etap przebudowy ul. Łódzkiej (od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej), rozbudowa ul. Olsztyńskiej (od czekoladowej do granic miasta), Trasa Staromostowa (od Trasy Średnicowej do ul. Polnej),remont mostu im. Piłsudskiego, przebudowa ul. Turystycznej (III etap), adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Samochodowych na warsztaty szkolne,modernizacja basenów szkolnych (w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych), termomodernizacja szkół, remont Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Rudacka, rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoska 50/52, zagospodarowanie terenów zieleni wokół Jordanek, kontynuacja rozbudowy Przedszkola Miejskiego 5 przy ul. Dekerta.

Ponadto zaplanowaliśmy 12.300 tys. zł na prace dokumentacyjne dla kolejnych zadań, w tym 4,8 mln zł na projekt transportowy BIT City II. Jak na miasto o kulturalnych i sportowych tradycjach, także w 2016 r. nie zabraknie różnego rodzaju wydarzeń z tych dziedzin.
 

Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka:

Konstruując projekt budżetu na 2016 rok braliśmy pod uwagę wnioski i postulaty mieszkańców, jak również klubów radnych Rady Miasta Włocławek. Stworzyliśmy budżet kompromisu. Wydatki majątkowe, czyli budżet na inwestycje, zostały zaplanowane na poziomie ponad 90 milionów złotych. Biorąc pod uwagę własne możliwości finansowe szukaliśmy możliwości dofinansowania poszczególnych inwestycji ze środków zewnętrznych.

Dzięki znacznemu dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Włocławku powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. ZAZ pomoże w terapii i rehabilitacji, stworzy możliwość rozwoju społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością. To bardzo ważne, również w kontekście walki z wykluczeniem społecznym. Specjalnie na potrzebę ZAZ zaadaptowany zostanie budynek przy ul. Łęgskiej 20, co będzie też elementem rewitalizacji tej części miasta.
Skoro mowa o rewitalizacji, w 2016 roku chcemy rozpocząć procedury związane z budową nowego budynku administracyjnego na rogu ulic 3 Maja i Tumskiej. Usytuowanie w tym miejscu usług publicznych to wielka szansa, by po wielu latach ożywić włocławską starówkę. Rewitalizację traktujemy kompleksowo, dlatego stawiamy też na działania społeczne. Dużym wsparciem będą w tym zakresie inicjatywy Lokalnej Grupy Działania.

Dużą wagę przywiązujemy do poprawy możliwości komunikacyjnych. Zamierzamy rozpocząć prace związane z budową alternatywnej drogi dla osiedla Michelin. Łącznik między ulicami Brzezinową i Michelińską to rozwiązanie, które znakomicie usprawniłoby ruch w tej części miasta. W planach są również m.in. przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej, przebudowa ulicy Grodzkiej i alei Jana Pawła II oraz wiaduktu w alei Kazimierza Wielkiego.
Zmiany czekają również miejską komunikację. Stawiamy na unowocześnienie taboru. Dzięki dofinansowaniu z Obszaru Strategicznej Interwencji planujemy zakup 9 niskopodłogowych autobusów przyjaznych środowisku. Natomiast audyt linii autobusowych wskaże nam kierunek zmian, który powinniśmy przyjąć, żeby miejską komunikację uczynić bardziej przyjazną pasażerom.

W 2016 roku rozpoczną się również prace, których efektem będzie poprawa jakości infrastruktury kulturalno-sportowej. Chodzi o przebudowę basenu „Delfin”, modernizację hali OSiR, remont i modernizację bibliotek oraz sal ekspozycyjnych w Galerii Sztuki Współczesnej.

Jako że dużą uwagę władze miasta przykładają do szkolnictwa zawodowego, projekt budżetu na 2016 rok zakłada również modernizację budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Ogniowej. W nowym roku planujemy również rozpoczęcie remontu zabytkowego gmachu Liceum Ziemi Kujawskiej oraz doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Nie można zapominać również o Budżecie Obywatelskim. Dzięki tegorocznej, rekordowej pod względem przeznaczonych pieniędzy edycji, w przyszłym roku (2016) zrealizowanych zostanie aż 11 inwestycji na włocławskich osiedlach. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski chce zwiększyć pulę przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego we Włocławku do 3,5 mln złotych.
Na liście rezerwowej Obszaru Strategicznej Interwencji znajduje się rewitalizacja Parku Sienkiewicza. Chcemy, by w ciągu roku ten projekt znalazł się na liście podstawowej. To pozwoliłoby na rozpoczęcie prac, które przywróciły blask tej części miasta. Chcemy, by we Włocławku było więcej zieleni, dlatego w przyszłym roku w tym zakresie zintensyfikujemy współpracę ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Robert Malinowski, prezydent Grudziądza:

- W budżecie Grudziądza na 2016 r. zarezerwowano pieniądze na przygotowanie dokumentacji projektowych, tak by się przygotować do udziału w konkursach, a pozyskane dofinansowanie mogło posłużyć rozwojowi Grudziądza. Ujęto łącznie 15 inwestycji, które samorząd chciałby zrealizować do 2020 r. przy wsparciu środków zewnętrznych. Ich łączna wartość wynosi ok. 280 mln zł, a kwotę dofinansowania szacujemy na ponad 237 mln zł.

Największe zadania to: niskoemisyjny transport publiczny, - rozbudowa drogi krajowej od ul. Droga Łąkowa do ul. Paderewskiego, rozbudowa drogi krajowej od granic administracyjnych miasta do węzła Konstytucji 3 Maja, budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego, budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Chełmińskiej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego.

W budżecie na rok 2016 nie mogło zabraknąć także mniejszych inwestycji są to m.in.: przebudowa skrzyżowania ul. Gdyńskiej i Chełmińskiej na rondo, przebudowa ul. Kalinkowej, przebudowa ulic na osiedlu mieszkaniowym Mały Kuntersztyn, rozbudowa Grudziądzkiego Systemu Informacji Przestrzennej, wymiana kamer na cyfrowe w miejskim systemie monitoringu, budowa hali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mniszku, likwidacja niskiej emisji, zagospodarowanie terenów położonych przy Jeziorze Rudnickim i plaży nad Jeziorem Tarpno, drugi etap rewitalizacji Góry Zamkowej.

Z kolei jeżeli mowa o wydarzeniach kulturalnych, to kalendarz imprez z roku na rok obejmuje coraz więcej wydarzeń. W 2016 r. zapraszamy m.in. na kolejną „Majówkę na trawie”, Dni Grudziądza, Półmaraton Śladami Bronka Malinowskiego czy Bieg Trzech Plaż.

Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia:

- Rok 2016 to oczywiście kontynuacja najważniejszej nie tylko dla naszego miasta, ale całego regionu, inwestycji drogowej – budowy obwodnicy Inowrocławia (w całym – tj. 23-kilometrowym przebiegu; inwestorem jest Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Lata walki opłaciły się. Przypomnijmy: obwodnica ominie Inowrocław od wschodu i znacznie skróci czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń-Poznań i – to, co najważniejsze dla inowrocławian – znacznie odciąży miasto. Dotyczy to m.in. hałasu i zanieczyszczeń. Wszak Inowrocław to uzdrowisko, w którym ekologia jest niezwykle ważna.

I właśnie dlatego jesteśmy także w czołówce miast europejskich jeśli chodzi o zakup nowoczesnych, ekologicznych (z napędem hybrydowym lub elektrycznym) autobusów komunikacji miejskiej. W minionym roku wymieniliśmy blisko połowę taboru MPK. Było to możliwe dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania (w wysokości 85 proc. zadania) ze środków unijnych. Już planujemy kolejne zakupy, oczywiście podobnych pojazdów. Wszystko to w połączeniu z tzw. Inteligentnym Systemem Transportowym, czyli np. zamontowanymi niedawno przy przystankach tablicami, na których wyświetlany jest rzeczywisty czas dojazdu autobusu.

Planując wydatki na właśnie rozpoczynający się rok, szczególną uwagę zwróciliśmy na inwestycje, w tym te drogowe (dotyczące np. ulic w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 11, czy ul. Długiej). Zamierzamy budować (także przy pozyskaniu środków zewnętrznych) kolejne mieszkania socjalne. W ciągu ostatnich kilku lat na Osiedlu Rąbin powstało ponad 200 takich lokali i ta tendencja będzie kontynuowana.

Wreszcie uzdrowiskowy Inowrocław to także Park Solankowy, który inowrocławianie mają gratis. Solanki bowiem w całości są utrzymywane z tzw. opłaty uzdrowiskowej płaconej przez gości i z całą pewnością w 2016 r. to się nie zmieni.

Arseniusz Finster, burmistrz Chojnic:

- Rok 2016 zbliży nas do wizji nakreślonej w strategii rozwoju miasta, w myśl której Chojnice do 2020 roku oferować będą mieszkańcom, turystom i odwiedzającym lepsze warunki zamieszkania, pracy i wypoczynku. Bieżący rok przyniesie rozpoczęcie ważnych projektów inwestycyjnych, których realizacja potrwa najbliższych kilka lat i wymagać będzie zaangażowania znacznych środków finansowych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2016 roku ma rozpocząć się inwestycja polegająca na utworzeniu transportowego węzła integrującego. Jej rezultatem będzie dworzec odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych. Na obszarze węzła zintegrowanych zostanie kilka transport zbiorowy: kolejowy i autobusowy, a także ruch samochodowy, rowerowy i pieszy. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę budynku dworca, przekształcenie układu drogowego i placów oraz utworzenie infrastruktury typu Park&Ride i Bike&Ride. Wdrożony zostanie system roweru miejskiego. Tworzeniu węzła towarzyszyć będzie budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Dworcowa - Al. Brzozowa -Wyszyńskiego, Warszawska – Piłsudskiego - Pl. Św. Jerzego oraz Towarowa - Tucholska. W ramach projektu przewidziano również zakup 8 ekologicznych, niskopodłogowych autobusów miejskich. Kolejna inwestycja to kompleksowa termomodernizacja i przebudowa budynku Chojnickiego Centrum Kultury. W ramach tego zamierzenia zaplanowano też utworzenie parkingu, chodników i oświetlenia zewnętrznego wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Prowadzone będą dalsze uzgodnienia z Samorządem Województwa Pomorskiego dotyczące budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice jako nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212. Łączna długość zaplanowanej do budowy drogi wynosi ok. 3,5 km, a w jej przebiegu znajdzie się również nowy ciąg pieszo-rowerowy. W roku 2016 kontynuowane będą prace projektowe dotyczące zadania ,,Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnic-Człuchów”. W jego ramach zaplanowano rozwiązania dla całego miasta związane z budową, rozbudową i modernizacją systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych, roztopowych oraz budowy i rozbudowy zbiorników retencyjnych. Plany miasta zakładają również przygotowanie we współpracy z Powiatem Chojnickim inwestycji, która ma odmienić wizerunek zabytkowej przestrzeni miejskiej. Polegać ona będzie na nowym zagospodarowaniu Fosy Miejskiej, utworzeniu ścieżki kulturowej i gruntownej przebudowie zlokalizowanej tam infrastruktury kulturalno-turystycznej, w tym nowych trybun, sceny i nawiązującego do średniowiecznej historii placu zabaw. Rok 2016 przyniesie też aktywności prowadzone w ramach współpracy Chojnic z miastami partnerskimi ze wschodniej i zachodniej Europy. Najważniejsze z nich to bezpośrednie spotkania mieszkańców miast partnerskich, które w związku z tegorocznym Jubileuszem 20-lecia partnerstwa Chojnic z niemieckim miastem Emsdetten obchodzone będą w formie różnorodnych i wielokulturowych wydarzeń, m.in. podczas czerwcowego święta miasta - Dni Chojnic.

Anna Stasiewicz-Mąka

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.