Wyjaśniamy, kto może się starać o rentę socjalną [poradnik]

Czytaj dalej
Fot. Dariusz Gdesz
Andrzej Gębarowski

Wyjaśniamy, kto może się starać o rentę socjalną [poradnik]

Andrzej Gębarowski

Pomyślmy o niej, jeżeli nie mamy stażu uprawniającego do renty chorobowej i jednocześnie jesteśmy niezdolni do pracy.

Osoby, które zachorowały w dzieciństwie lub młodości i nie osiągnęły przez to stażu pozwalającego na przyznanie renty chorobowej, mogą starać się o rentę socjalną. Innymi słowy, renta socjalna jest świadczeniem dla tych osób, którym kłopoty ze zdrowiem nie pozwoliły na wypracowanie stażu pracy wymaganego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Przypomnijmy zatem, jaki staż (okres składkowy i nieskładkowy) jest wymagany od osób ubiegających się o renty chorobowe. Wynosi on:

WAŻNE! Okres wymaganych 5 lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, musi przypadać w ciągu ostatniego 10-lecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Jeżeli nie masz, Czytelniku, takiego stażu, a jednocześnie jesteś niezdolny do pracy, pomyśl o rencie socjalnej. Na otrzymanie renty socjalnej mogą liczyć jedynie te osoby, które zostaną uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Tak samo, jak w przypadku rent chorobowych, oceny stopnia niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

Podczas badania opiera się on głównie na dostarczonej dokumentacji medycznej, opisującej przebieg dotychczasowego leczenia i stan zdrowia ubiegającego się o rentę. Zadaniem orzecznika jest ocena, czy stan zdrowia chorego jest przeszkodą w wykonywaniu przez niego pracy zawodowej.

Zgodnie z przepisami, niezdolność do pracy jest orzekana na okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu - wówczas niezdolność do pracy będzie orzekana na okres dłuższy.

W przypadku rent socjalnych, poza stwierdzeniem odpowiedniego stopnia niezdolności do pracy, przed orzecznikiem stoi dodatkowe zadanie. Musi on ocenić, kiedy rozpoczęła się choroba, której skutkiem jest całkowita niezdolność do pracy.

Rentę socjalną mogą bowiem otrzymać jedynie te osoby, których choroba rozpoczęła się:

Wymagane jest, by w jednym z tych okresów powstała choroba, która stała się przyczyną niezdolności do pracy. Nie ma znaczenia, kiedy chory stał się niezdolny do pracy.

WAŻNE! Mimo spełnienia wszystkich powyższych warunków renta socjalna nie zostanie przyznana m.in. osobie, która ma: emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, inwalidzką lub strukturalną, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 procent najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta jest przyznawana w jednakowej wysokości i waloryzowana co roku, w terminach waloryzacji emerytur. Od 1 marca 2015 r. renta socjalna wynosi 739,58 zł.

Po najbliższej marcowej waloryzacji będzie to niewiele więcej, bo 741,35 zł.

Andrzej Gębarowski

Andrzej Gębarowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.