Masz dług w ZUS-ie? Wiemy, jak się go szybko pozbyć!

Czytaj dalej
Fot. Bartosz Frydrych
Jolanta Zielazna

Masz dług w ZUS-ie? Wiemy, jak się go szybko pozbyć!

Jolanta Zielazna

Czy nadal obowiązuje ablicja? Kto może liczyć na umorzenie zaległych składek? Jakie są plusy umowy ratalnej? - o to najczęściej Państwo pytali.

Na pytania odpowiadała Katarzyna Mrówczyńska, pracownik Wydziału Realizacji Dochodów ZUS Oddział w Bydgoszczy.

1.Kto może jeszcze skorzystać z abolicji w ZUS?
15 stycznia 2013 roku weszła w życie Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Na jej podstawie można było składać wnioski o umorzenie zaległości za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Umorzenie obejmowało składki za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, która w tym okresie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wnioski można było składać w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 15 stycznia 2015 roku.
Jednakże wnioski na podstawie w/w Ustawy nadal mogą składać osoby, które otrzymały od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, a także spadkobiercy lub osoby trzecie, jeśli w zakresie tych zobowiązań ZUS wydał decyzję o ich odpowiedzialności. Osoby, które otrzymały w/w decyzje mają prawo wystąpić z wnioskami o umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji.
Przypominamy, że umorzenie należności na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich odsetek, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych i kosztów egzekucyjnych. Warunkiem umorzenia jest uregulowanie wszystkich należności, które abolicji nie podlegają.

2. Mój mąż raz skorzystał z abolicji w ZUS. Czy może zrobić to jeszcze raz, bo znowu wpadł w kłopoty finansowe?
Abolicja pozwalała umorzyć składki za okres od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego 2009 roku. Jak Pani wspomina, mąż skorzystał już z umorzenia składek. Bieżący dług męża nie podlega przepisom ustawy abolicyjnej.

3. Jestem księgową w spółce z. o.o, która ma zaległości w ZUS za trzy miesiące. Będziemy je w stanie zacząć spłacać od lipca br. Czy istnieje możliwość ratalnej spłaty zaległości?
Tak. Zachęcamy do składania wniosków o raty. Od momentu wpływu wniosku, pod warunkiem, że dojdzie do podpisania umowy ratalnej, zatrzymuje się bieg odsetek. W zamian Zakład naliczy opłatę prolongacyjną na podstawie ordynacji podatkowej. Opłata wynosi połowę odsetek, jakie narosłyby do momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl), a także w każdej siedzibie ZUS-u dostępne są niezbędne wnioski i formularze, które należy wypełnić celem

Masz dług w ZUS-ie? Wiemy, jak się go szybko pozbyć!
Katarzyna Mrówczyńska: - Zachęcamy do składania wniosków o raty.

ubiegania się o rozłożenie zaległości na raty. Wnioski takie rozpatrywane są do dwóch miesięcy od momentu wpływu, więc nie ma problemu, aby pierwsza rata została wyznaczona w lipcu. Przedsiębiorcy posiadający problemy ze spłatą zadłużenia, mogą umówić się na indywidualne spotkanie z doradcą ds. ulg i umorzeń, którzy przyjmują w każdej jednostce ZUS. Doradca podpowie jak najlepiej rozwiązać problemy ze spłatą należności, pomoże wypełnić niezbędne dokumenty oraz wesprze w trakcie rozpatrywania sprawy.
Liczba rat zawsze zależy od indywidualnej sytuacji finansowej płatnika składek. Zachęcamy do składania wniosków o raty. Od momentu wpływu wniosku, pod warunkiem, że dojdzie do podpisania umowy ratalnej, zatrzymuje się bieg odsetek. W zamian Zakład naliczy opłatę prolongacyjną na podstawie ordynacji podatkowej. Opłata wynosi połowę odsetek, jakie narosłyby do momentu całkowitej spłaty zadłużenia.

4.Mój znajomy ma firmę. Wpadł w kłopoty finansowe i ma dług w ZUS. Opowiadał, że podpisał umowę ratalną. Ja również mam nieciekawą sytuację finansową w mojej firmie. Proszę o informacje, jakie korzyści daje taka umowa ratalna?
W dniu złożenia wniosku o ulgę zatrzymuje się bieg odsetek, a w zamian tego naliczana jest opłata prolongacyjna. Wynosi ona połowę odsetek, jakie narosłyby do momentu całkowitej spłaty. Od dnia podpisania umowy wierzyciel zobowiązuje się do zawieszenia wszelkich działań egzekucyjnych oraz niewszczynania i niewznawiania ich przez okres obowiązywania umowy.

5.Jak mogę sprawdzić, czy pracodawca na bieżąco opłaca za mnie składki do ZUS?
W sprawie tej należy złożyć wniosek do ZUS.

6.Mój szef wpadł w długi. Wiem, że od co najmniej 3 miesięcy nie opłaca składek za pracowników. Co to dla mnie oznacza? Czy szef może wnioskować o umorzenie długu?
Przede wszystkim nie jest to Pani dług, tylko dług pracodawcy. Może Pani egzekwować zapłatę składek przez pracodawcę na drodze cywilno-prawnej. Umorzeniu nie podlegają składki w części finansowanej przez ubezpieczonych. Najprościej mówiąc te odciągane z wynagrodzenia pracownika.

Jeśli chodzi o składki za ubezpieczonych z części finansowanej przez płatnika istnieje możliwość ich umorzenia po spełnieniu przesłanek określonych w art. 28 ust. 3 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są to:
1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;
2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe;
3) nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie;
4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;

5) naczelnik urzędu skarbowego lub komornik stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję;
6) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

7.Z tatą prowadzimy firmę i zatrudniamy ponad 20 osób. Tata w lipcu przechodzi na emeryturę. Firma ma długi w ZUS. Od lipca tylko ja będę właścicielem firmy. Czy ZUS może z taty emerytury ściągać zaległości? Jak możemy się z ZUS dogadać w sprawie spłaty zadłużenia?
ZUS ma prawo egzekucyjnego dochodzenia zaległości z tytułu nieopłaconych składek. Może to uczynić również przez zajęcie świadczenia emerytalnego. Jeżeli zaległości dotyczą konta pracowniczego, przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego ZUS wyda stosowną decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania. Dlatego zachęcam do zawarcia z Zakładem ugody.
Istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty dopasowane do możliwości finansowych płatnika. Wystarczy złożyć wniosek. Konieczne będzie również skompletowanie dokumentacji niezbędnej do jego rozpatrzenia, czyli wypełnienie oświadczenia o stanie majątkowym, złożenie dokumentów do pomocy publicznej, zeznania podatkowego PIT za ostatni rok i księgi przychodów i rozchodów za rok bieżący w przypadku osób fizycznych lub sprawozdań finansowych za ostatnie trzy lata w przypadku pełnej księgowości. Formularze i druki dostępne są na stronie www.zus.pl. Można je pobrać też w każdej siedzibie Zakładu.

W przypadku problemów ze skompletowaniem lub wypełnieniem dokumentów, można skontaktować się z doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy przyjmują w każdej jednostce Oddziału ZUS.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.