Marcowa waloryzacja i dodatki [dyżur z ekspertem, wideo]

Czytaj dalej
Fot. Jolanta Zielazna
Jolanta Zielazna

Marcowa waloryzacja i dodatki [dyżur z ekspertem, wideo]

Jolanta Zielazna

Zasady wypłacania jednorazowego dodatku do emerytur i rent okazały się nie do końca zrozumiałe dla zainteresowanych . Mogli rozwiać wątpliwości.

1. Jestem na emeryturze i na rękę dostaję 1140 zł. Czy mnie obejmie waloryzacja?
Waloryzacja przysługuje od 01.03.2016r. wszystkim świadczeniobiorcom, niezależnie od wysokości pobieranego świadczenia i podlegają jej świadczenia, do których prawo powstało do dnia 29.02.2016r. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w tym roku wynosi 100,24 proc.

Natomiast ci świadczeniobiorcy, których emerytura lub renta brutto łącznie ze wszystkimi dodatkami, ekwiwalentami i innymi świadczeniami pieniężnymi nie przekracza 2000 zł dostaną także jednorazowy dodatek pieniężny. Z tego, co pan mówi wynika, że świadczenie wynosi ponad 1300 zł brutto, więc dostanie pan 200 zł jednorazowego dodatku.

2. Czy od jednorazowego dodatku potrącany jest podatek i składka zdrowotna?
Nie, to jest kwota „na rękę”, co oznacza, że jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Dostaję 1773,41 zł emerytury „na rękę”. Brutto jest to chyba 2200 zł. Czy dostanę jednorazowy dodatek?
Nie, ponieważ jednorazowy dodatek przysługuje osobom, których wysokość świadczenia nie przekracza na dzień 29.02.2016 r. 2000 zł brutto miesięcznie. Natomiast emerytura będzie podlegała waloryzacji od 1 marca br.4.Żona ma świadczenie przedemerytalne, dostaje do ręki 875 zł. Ile dostanie jednorazowego dodatku? I czy już 1 marca dostanie te pieniądze?
Świadczenie przedemerytalne na 29.02 wynosi 1027, 39 zł brutto. Dla osób, których wysokość świadczenia przekracza 900 zł, a nie przekracza 1100 zł - dodatek wynosi 300 zł. W przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych wypłata dodatku pieniężnego następuje wraz ze świadczeniem za marzec wypłacanym w kwietniu. Wtedy żona dostanie zwaloryzowane świadczenie oraz jednorazowy dodatek.

5. Ile w tym roku wyniesie waloryzacja?
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2016 r. wynosi 100,24 proc.

6. Czy zasiłek pielęgnacyjny wlicza się do dochodu, od którego zależy wysokość dodatku jednorazowego?
Przy ustalaniu wysokości świadczenia wlicza się dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez organ rentowy.

8. Czy do dochodu wlicza się zasiłek 153 zł płacony przez urząd miasta?
Nie, tego zasiłku się nie uwzględnia się przy ustalaniu miesięcznej kwoty świadczenia, wlicza się tylko dodatki, ekwiwalenty i inne świadczenia pieniężne wypłacane ze świadczeniem emerytalno-rentowym przez ZUS lub inny organ rentowy.

9.Pobieram emeryturę z ZUS, 1550 zł brutto, ale dodatek 153 zł płaci mi gmina. Co mam zrobić, by ten dodatek płacił mi ZUS? To o 50 zł więcej.
Musiałaby pani złożyć do ZUS wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie od lekarza prowadzącego o stanie zdrowia. Wniosek zostanie skierowany do lekarza orzecznika, który rozstrzygnie, czy przysługuje pani prawo do dodatku pielęgnacyjnego, czy nie.

10.Mąż dostaje emeryturę kolejową i raz na pół roku deputat węglowy. Czy ten deputat też wlicza się do dochodu, od którego zależy jednorazowy dodatek?
Tak, gdy przy świadczeniu jest wypłacany ekwiwalent za kolejowy deputat węglowy - do ustalenia wysokości świadczenia przyjmuje się 1/6 kwoty tego ekwiwalentu.

11. Mam 1860 zł emerytury brutto. Dostaję też 208 zł dodatku, bo mam już 78 lat. Rozumiem, że w marcu dostanę 50 zł jednorazowego dodatku?
Niestety, nie. W sumie ma pan więcej niż 2000 zł. Pod uwagę brana jest nie tylko emerytura brutto, ale także wypłacane wraz z nią dodatki, m.in. dodatek pielęgnacyjny.

12. Żona ma 1700 zł emerytury, ale ma dodatek z urzędu miasta - 153 zł. On też brany jest pod uwagę?
Nie, pod uwagę brane są tylko dodatki wypłacane przez organy rentowe.

13. Mam 907 zł renty brutto. Ile dostanę jednorazowego dodatku? Dostaję też około 400 zł dodatku kombatanckiego.
Dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny też wchodzą do kwoty branej pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczenia dla potrzeb jednorazowego dodatku. W sumie emerytura i przysługujące pani dodatki przekraczają kwotę 1100 zł, wobec tego jednorazowy dodatek przysługuje w kwocie 200 zł.

14. Czy wdowie po żołnierzu-górniku należy się dodatek kompensacyjny?
Żołnierzowi zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych przysługuje świadczenie pieniężne i ryczałt energetyczny, zaś wdowom po tych żołnierzach wyłącznie ryczałt energetyczny.

15. Mam bardzo niską rentę, razem z podatkiem 884,63 zł, żadnych dodatków nie dostaję. Jaki będzie mi przysługiwał dodatek jednorazowy?
Jeśli świadczenie brutto wynosi mniej niż 900 zł to przysługuje 400 zł dodatku.

16 .Pobieram rentę socjalną i dodatek pielęgnacyjny 153 zł z urzędu miasta. Ile dostanę dodatku?
Ponieważ renta socjalna jest niższa niż 900 zł, a dodatku wypłacanego przez urząd miasta nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczenia na dzień 29 lutego br., przysługuje pani 400 zł jednorazowego dodatku pieniężnego.

17. Mama dostaje połowę renty rolniczej i rentę wojenną. W sumie pond 3000. To znaczy, że nie dostanie waloryzacji, bo waloryzacja jest tylko do 2000 zł brutto?
Waloryzowane są wszystkie świadczenia, niezależnie od ich wysokości. Czyli mama będzie miała zwaloryzowaną i rentę rolniczą, i rentę wojenną. Natomiast nie dostanie jednorazowego dodatku, bo w sumie wysokość jej świadczeń przekracza 2000 zł brutto.

18. Dostaję rentę rodzinną po mężu w wysokości 1100,81 zł brutto. Czy to będzie zaokrąglone do 1100 zł, czy przez te 81 groszy dostanę 100 zł mniej dodatku?
Ustawa określająca warunki nabywania prawa do jednorazowego dodatku pieniężnego ściśle wyznacza kryteria wysokości dodatku i jeżeli świadczenie na dzień 29.02.2016r. wynosi powyżej 1100,00 zł dodatek przysługuje w wysokości 200 zł

19. Mam dwa świadczenia: z KRUS i z ZUS. Czy dostanę dwa dodatki?
Do obliczenia wysokości jednorazowego dodatku pieniężnego będzie brana suma obu świadczeń brutto. Wypłacany jest tylko jeden
dodatek, o ile suma obu świadczeń brutto nie będzie wyższa niż 2000 zł.

Od 1 marca 2016 najniższe świadczenia będą wynosić:

Nowe kwoty dodatków wynoszą:

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.