Ewa Abramczyk-Boguszewska

Które dzieci pójdą do pierwszej klasy [relacja z dyżuru, wideo]

Pod numerem naszej bezpłatnej infolinii 800 111 006 dyżurowały Emilia Balana-Mroczkowska, wizytator i Katarzyna Zaremba, inspektor z Kuratorium Oświ Fot. Tomasz Czachorowski Pod numerem naszej bezpłatnej infolinii 800 111 006 dyżurowały Emilia Balana-Mroczkowska, wizytator i Katarzyna Zaremba, inspektor z Kuratorium Oświaty.
Ewa Abramczyk-Boguszewska

Wyjaśniamy wątpliwości dotyczące obowiązku szkolnego.

W styczniu prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę, która wprowadziła obowiązek szkolny dla siedmiolatków. Sześciolatki mogą, ale nie muszą iść do pierwszej klasy.

Informacji o szczegółach zmian podczas telefonicznego dyżuru udzielały Emilia Balana-Mroczkowska, wizytator i Katarzyna Zaremba, inspektor z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Poniżej - relacja.

1. Mój syn poszedł do szkoły we wrześniu jako sześciolatek. Nie radzi sobie jednak z nauką. Wychowawczyni zasugerowała, że dobrze byłoby, aby powtórzył klasę. Zastanawiam się nad tym, ale wolałabym przenieść go wtedy do innej szkoły. Czy to jest możliwe? Jeśli tak, to co powinnam zrobić? Czy to, że syn będzie jeszcze raz chodził do pierwszej klasy zostanie zaznaczone na świadectwie?
Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. Wniosek składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017. Jeżeli chciałaby Pani, aby w nowym roku szkolnym syn kontynuował naukę w pierwszej klasie w innej szkole niż rejonowa, należy złożyć w tej placówce wniosek, jednocześnie powiadamiając dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza o złożeniu ww. wniosku. W przypadku szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka – dziecko jest przyjmowane z urzędu. W przypadku innej szkoły niż rejonowa, syn będzie brał udział w procesie rekrutacji. Dyrektor może go przyjąć, ale nie musi. Zależy to od liczby wolnych miejsc.

2. Córka kończy sześć lat w listopadzie, ale chciałabym, żeby poszła do pierwszej klasy. Czy wystarczy, że zgłoszę to w mojej szkole w rejonie?
Tak. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do pierwszej klasy jest jednak posiadanie przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli dziecko nie odbyło takiego przygotowania, wymagana jest opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.3. Czy w przypadku, gdy dziecko było odroczone, trzeba je ponownie zapisać do szkoły?
Tak. Należy złożyć w szkole rejonowej wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy. W przypadku placówki spoza rejonu, o przyjęciu dziecka do szkoły zdecydują wyniki rekrutacji. Informacje na temat naboru uczniów do szkół podstawowych można uzyskać bezpośrednio w szkole lub w wydziale urzędu miasta lub gminy zajmującym się oświatą.

4. Nie zamierzam posyłać mojej sześcioletniej córki do szkoły, ale nie mam pewności, czy będzie mogła zostać w tym przedszkolu, do którego chodzi. Słyszałam, że podobno wcale nie ma się zagwarantowanego miejsca w tym samym przedszkolu. To prawda?
Jeżeli chce Pani, aby dziecko pozostało w obecnym przedszkolu, powinna Pani złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających
termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Decyzja o wyborze przedszkola należy do rodzica.

5. Mój syn skończy w czerwcu 6 lat. Rozważam zapisanie go do szkoły, ale wolałabym, żeby najpierw został przebadany przez poradnię. Powiedziano mi tam jednak, że badania będą najwcześniej w kwietniu. Do kiedy muszę podjąć decyzję?
Rodzic musi podjąć decyzję co do dalszej edukacji sześciolatka najpóźniej do 31 sierpnia 2016 r. Jeśli jednak czuje, że dziecko może nie być gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole, może w każdej chwili zgłosić się po pomoc do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradnie wydają opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego jak również spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną forma wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego/obowiązku nauki poza szkołą. Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Każde dziecko w wieku poprzedzającym możliwość pójścia do szkoły, przechodzi diagnozę przedszkolną pod kątem gotowości do podjęcia nauki w szkole oraz otrzymuje odpowiednie wsparcie, aby być dobrze przygotowane do rozpoczęcia szkolnej edukacji. W terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

6. Czy siedmiolatki będą miały takie same podręczniki jak sześciolatki? Czy to będą nowe książki i za darmo?
Tak. Dla sześcio- i siedmiolatków obowiązują te same podręczniki. Przygotowany przez MEN podręcznik dla uczniów klasy pierwszej ma charakter otwartej propozycji, która daje różne możliwości jej wykorzystania przez każdego nauczyciela. Ma raczej inspirować, niż być gotową ofertą do bezwzględnego realizowania. Nauczyciel może wykorzystać zawarte w nim pomysły, dostosowując je do możliwości swoich uczniów, rozszerzać je, pogłębiać bądź wprowadzać własne. Uczniowie korzystają z podręczników za darmo.

7. W szkole, do której pójdzie we wrześniu moja córka będzie chyba bardzo mało pierwszaków. Rozmawiałam z innymi rodzicami i tak jak oni obawiam się, że gmina utworzy klasy w jednej szkole zbierając dzieci z kilku innych szkół. Czy to możliwe? Nie podoba mi się ten pomysł, bo naszą szkołę mamy blisko i nie chciałabym, żeby córka musiała gdzieś dojeżdżać.
Dzieciom, które w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę podstawową, do dnia 15 czerwca 2016 r., może wskazać jako miejsce
realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka. Wyżej wymienionego przepisu nie stosuje się, w przypadku szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców, gdy liczba uczniów przekracza 7. W pozostałych szkołach minimalna liczba pierwszoklasistów to 12. Decyzja w tej sprawie należy do organu prowadzącego szkołę.

8. Syn bardzo chce pójść do pierwszej klasy, ale ja obawiam się, czy jako sześciolatek sobie nie poradzi. Słyszałam, że do końca grudnia ubiegłego roku można było cofnąć dziecko z powrotem do przedszkola albo do zerówki. Czy tak samo będzie w tym roku?
Dzieci sześcioletnie, które poszły do pierwszej klasy do grudnia ubiegłego roku mogły być cofnięte do przedszkola. Niewielu rodziców jednak skorzystało z tej opcji. Zachęcamy rodziców do większego zaufania w możliwości dziecka. W przypadku nauczania wczesnoszkolnego na zdobycie podstawowych umiejętności dzieci mają trzy lata, zatem nie warto niektórych decyzji podejmować zbyt pochopnie. Dzieci rozwijają się różnie, czasami na początku sobie nie radzą, a świetnie wyniki pojawiają się na kolejnych etapach edukacyjnych. W roku szkolnym 2016/2017 ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Decyzja o posłaniu dziecka 6-letniego zależy wyłącznie od woli rodziców. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-latnie do I klasy szkoły podstawowej, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

9. Czy skoro sześciolatki nie muszą iść do szkoły, to zerówka dla pięciolatków nadal jest obowiązkowa? Podobno coś się zmieniło.
Według obecnie obowiązujących przepisów pięciolatki mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że mogą, ale nie muszą pójść do przedszkola. Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do realizacji tego prawa, Dotyczy to również czterolatków. Obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego mają natomiast sześciolatki. Dla nich są zagwarantowane miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach. W przypadku rekrutacji do przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja.

10. Kto decyduje o tym, że dziecko będzie jeszcze raz chodzić do drugiej klasy? Podobno teraz można tak zrobić i nie jest to powtarzanie klasy. Czy to dotyczy wszystkich dzieci?
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty daje możliwość dzieciom urodzonym w pierwszej połowie 2008 roku, które rozpoczęły edukację jako sześciolatki, kontynuowanie nauki w drugiej klasie. Decyzję o tym podejmują rodzice, którzy
powinni złożyć w szkole stosowny wniosek do 31 marca 2016 r.

11. Czy dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole powinno umieć czytać i pisać?
Zgodnie z obowiązującą podstawą programową w przedszkolu dziecko przygotowuje się do nabywania umiejętności czytania i pisania. Zatem dziecko, które rozpoczyna naukę szkolną, nie musi znać liter, umieć czytać ani pisać. Tych umiejętności będzie uczyła szkoła. Warto jednak pamiętać, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada zmiany w podstawie programowej w związku z wprowadzonymi zmianami w prawie oświatowym.

12. Jak długo mogą być odraczane dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
W przypadku tych dzieci ustawodawca przewidział, że rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

13. Czy szkoła musi przyjąć do pierwszej klasy dzieci, które uczęszczają do zerówki w tej placówce, jeśli są to kandydaci spoza rejonu?
Tak. Gwarantują to obecne przepisy. Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

14. Gdzie można uzyskać informacje dotyczące zmian z zakresu obowiązku szkolnego?
Informacje te można uzyskać telefonicznie w MEN pod następującymi numerami telefonów od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15:
22 34 74 595 – sześciolatek w szkole
22 34 74 717 – sześciolatek w przedszkolu
22 34 74 589, 22 34 74 467 – sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole.

W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informacji tych udzielają:
Emilia Balana-Mroczkowska, wizytator- tel. 52 34 97 622, 506 094 731
Katarzyna Zaremba, inspektor- tel. 52 34 97 629, 506 094 73
Pod numery te można dzwonić w godzinach pracy urzędu (we wtorek w godz. 8.00-16.00, pozostałe dni 7.30-15.30).

Ewa Abramczyk-Boguszewska

Szkoła – to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. To oni tworzą ją każdego dnia. Dlatego też piszę o tym, co dla nich ważne: o ich problemach, codziennych sprawach, sukcesach i radościach. W swoich artykułach zawsze staram się pokazać dwie strony medalu, bo przecież w gruncie rzeczy chodzi nam wszystkim o to samo: o dobrą edukację dla dzieci. Sięgam również po opinie fachowców, którzy odnoszą się do aktualnej sytuacji w polskiej oświacie. Interesuje mnie też to, co dzieje się na polskich uczelniach, zwłaszcza tych z Kujawsko-Pomorskiego. Pisząc o edukacji, ciągle się czegoś uczę.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.