Jak najszybciej złóżcie wniosek o 500 plus dla niesamodzielnych, by dostać spłatę

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Małgorzata Stempinska

Jak najszybciej złóżcie wniosek o 500 plus dla niesamodzielnych, by dostać spłatę

Małgorzata Stempinska

Kto złoży wniosek do końca października, dostanie wypłatę za październik. W przypadku wniosków złożonych później, wypłata nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nasz czwartkowy dyżur poświęcony tzw. świadczeniu uzupełniającemu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli 500 plus dla niesamodzielnych cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Przy telefonie w redakcji dyżurowała Paulina Farbicka-Żywica z Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Oddziale ZUS w Bydgoszczy. Wczoraj w „Pomorskiej” opublikowaliśmy pierwszą część relacji. Dziś zapraszamy na drugą - ostatnią.

Moja 84-letnia ciocia ma emeryturę w wysokości 1100 zł brutto. Czy może ubiegać się o 500 plus dla niepełnosprawnych? Dodatek pielęgnacyjny ma z racji wieku.

Ciocia może złożyć wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do wniosku musi dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) wydane przez lekarza leczącego oraz dołączyć aktualną, nową dokumentacje, której nie ma w ZUS. Wniosek o świadczenie i druk OL-9 dostępny jest na stronie internetowej Zakładu, lub w placówkach ZUS na Sali Obsługi Klienta. Jeżeli lekarz leczący napisze w zaświadczeniu o stanie zdrowia (druk OL-9), że ciocia nie jest zdolna do stawienia się na badanie przez lekarza orzecznika ZUS i do wniosku o świadczenie będzie dołączona dokumentacja medyczna wystarczająca do wydania orzeczenia, to lekarz orzecznik ZUS może wydać orzeczenie na podstawie samej dokumentacji. Jeśli dokumentacja będzie niewystarczająca wówczas lekarz orzecznik ZUS przebada ciocię w miejscu zamieszkania.

Córka pobiera 1100 zł brutto renty socjalnej i dodatkowo otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Czy może starać się o 500 plus dla niesamodzielnych? Jaka będzie to kwota świadczenia?

Jeżeli lekarz orzecznik uzna córkę za niezdolną do samodzielnej egzystencji, przyznamy świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł. Renta rodzinna przysługująca po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki przed osiągnięciem 25. roku życia nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu łącznej kwoty świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Czy jest jakiś termin na złożenie wniosku o świadczenie dla niesamodzielnych?

Nie ma ostatecznego terminu na złożenie wniosku. Wniosek o świadczenie można złożyć w każdym momencie. Należy jednak pamiętać, że świadczenie przyznajemy od miesiąca złożenia wniosku (pod warunkiem, że zostaną spełnione wymagane warunki) nie wcześniej niż od 1 października. Jeśli np. wniosek zostanie złożony w październiku i osoba, która ubiega się o świadczenie uzupełniające spełniła najpóźniej w tym miesiącu wszystkie warunki wymagane do jego przyznania, niezależnie od daty wydania decyzji, ZUS przyzna świadczenie od 1 października 2019 roku.

Mam 75 lat i pierwszą grupę. Leczę się onkolo-gicznie. Otrzymuje dodatek pielęgnacyjny z racji wieku. Moje świadczenie wynosi 1710 zł brutto. Czy mogę starać się o 500 plus dla niesamodzielnych i dodatkowy dodatek pielęgnacyjny z racji choroby?

Świadczenie uzupełniające Panu się nie należy, ponieważ Pana świadczenie przekracza 1600 zł brutto. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje tylko jeden, Pan już pobiera dodatek z tytułu wieku.

Mam emeryturę w wysokości 1100 zł brutto i dodatkowo pracuję. Czy mój dochód z etatu będzie brany pod uwagę przy ustaleniu progu 1600 zł?

Przy badaniu wysokości świadczeń decydującej o przyznaniu i o kwocie świadczenia uzupełniającego nie będzie uwzględniany dochód z pracy zarobkowej. Jeżeli otrzymuje Pani emeryturę w kwocie 1100 zł i nie otrzymuje innego świadczenia finansowanego ze środków publicznych, to powinna Pani otrzymać świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł pod warunkiem, że lekarz orzecznik uzna panią za niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Odbywam karę pozbawienia wolności i mam orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji. Czy dostanę dodatek 500 plus dla niesamodzielnych?

Nie, świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Przyznano mi świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł. Pobieram zasiłek stały z ośrodka pomocy społecznej. Czy muszę poinformować ośrodek o tym fakcie?

Nie ma takiej potrzeby, ponieważ ZUS po przyznaniu świadczenia uzupełniającego poinformuje ośrodek pomocy społecznej.

Pobieram emeryturę i rentę z tytułu wypadku przy pracy i mam ustaloną pierwszą grupę. Czy przysługuje mi świadczenie uzupełniające dla niepełnosprawnych?

O tym czy przysługuje Panu prawo do świadczenia uzupełniającego, decyduje wysokość brutto Pana świadczeń. Jeśli wysokość Pana emerytury wraz z rentą wypadkową nie przekracza kwoty 1600 zł, to będzie Panu przysługiwało prawo do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Jestem 75-letnim emerytem. Pobieram zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia wieku 75 lat. Czy muszę stanąć przed lekarzem orzecznikiem w celu przyznania dodatku uzupełniającego?

Tak. Będzie Pan badany przez lekarza orzecznika, ponieważ świadczenie uzupełniające przysługuje osobie, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czy ZUS przyznaje świadczenie uzupełniające z urzędu?

Nie, tylko na wniosek osoby zainteresowanej.

Pobieram emeryturę wraz ze zwiększeniem rolnym. Emerytura moja wynosi 1100 zł brutto, zwiększenie rolne 150 zł. Czy zwiększenie rolne wlicza się do wysokości pobieranego świadczenia?

Tak, zwiększenie rolne to świadczenie pieniężne finansowane ze środków publicznych, które wpływa na to, w jakiej wysokości będzie Pani przysługiwało świadczenie uzupełniające.

Pobieram rentę pierwszej grupy i pracuję zawodowo. Czy mój dochód z pracy wpływa na świadczenie uzupełniające?

Nie. Przy rozpatrywaniu wniosku brane są pod uwagę tylko świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, czyli m.in. emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłki z pomocy społecznej.

Czy wniosek o świadczenie uzupełniające muszę złożyć w placówce ZUS zgodnie z miejscem zamieszkania? Aktualnie przebywam w sanatorium w innym mieście.

Wniosek o świadczenie uzupełniajcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji tak, jak każdy inny wniosek, może Pani złożyć w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Mam na głowie komornika. Czy jeżeli otrzymam świadczenie uzupełniające 500 plus z tytułu całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, to komornik może mi zająć świadczenie?

Nie. Świadczenie uzupełniające 500 plus otrzyma Pani w pełnej wysokości, ponieważ nie podlega ono żadnym potrąceniom i egzekucji.

Mieszkam za granicą. Czy przysługuje mi świadczenie uzupełniające?

Nie. Świadczenie uzupełniające przysługuje tylko osobom mieszkającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Proszę o informację co oznacza niezdolność do samodzielnej egzystencji. Czy to jest to samo co niepełnosprawność?

Niepełnosprawność to nie to samo co niezdolność do samodzielnej egzystencji. Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu uniemożliwiające zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. O tym, czy ktoś jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, decyduje lekarz orzecznik ZUS i to on wydaje stosowne orzeczenie. Inaczej jest w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu, które wydają zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Niepełnosprawność związana jest z naruszeniem sprawności organizmu, ale także z utrudnieniem, ograniczeniem bądź niemożnością wypełniania ról społecznych. Ma trzy stopnie: znaczny, umiarkowany i lekki. O tym, do której z tych grup zostaniemy zaliczeni, decydują powiatowe (miejskie) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Moja kuzynka przebywa w domu pomocy społecznej. Czy będzie przysługiwało jej świadczenie uzupełniające?

Pobyt w domu pomocy społecznej czy w zakładzie opieki leczniczej nie stanowi przeszkody do przyznania świadczenia uzupełniającego.

Czy 75-letni emeryt, który pobiera dodatek pielęgnacyjny, musi być badany?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy posiadać ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie to muszą mieć także seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia i z powodu wieku, ZUS przyznał im z urzędu dodatek pielęgnacyjny. Jeśli senior nie ma takiego orzeczenia, to wraz z wnioskiem o świadczenie musi dołączyć dokumentację medyczną (np. z leczenia szpitalnego) i zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wydane przez swojego lekarza. Wniosek, zaświadczenie o stanie zdrowia oraz dokumentację medyczną należy złożyć w ZUS.

Córka jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Pobiera rentę socjalną łącznie z rentą rodzinną w kwocie 2000 zł brutto. Czy renta rodzinna będzie wliczana przy ustalaniu kwoty 1600 zł?

Nie. Nie bierzemy pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej po zmarłym rodzicu osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.

Małgorzata Stempinska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.