Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego - relacja z dyżuru z ekspertem [wideo]

Czytaj dalej
Fot. Janusz Wójtowicz
Małgorzata Wąsacz

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego - relacja z dyżuru z ekspertem [wideo]

Małgorzata Wąsacz

Kto może starać się o pieniądze? Czy ważny jest dochód w rodzinie? Gdzie złożyć wniosek? - wyjaśniamy to w naszej relacji z dyżuru.

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego - relacja z dyżuru z ekspertem [wideo]
Filip Kowalkowski Regina Politowicz

Na pytania odpowiadały Regina Politowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Rodzinnych oraz Róża Lewandowska, kierownik Referatu Świadczeń Alimentacyjnych w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy.

Pobieram świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na dwoje małoletnich dzieci. W październiku tego roku przedłożyłam w kancelarii komornika sądowego nowy wyrok z 15 września br. (klauzula wykonalności z dnia 19 września br.) podwyższający alimenty z kwoty 300 zł do 500 zł na każde dziecko od stycznia br. Czy przysługuje mi w związku z tym wyrównanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i od kiedy?
Tak. W przypadku zmiany wysokości zasądzonych alimentów, zmiany wysokości świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dokonuje się (po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego) od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości alimentów.
Natomiast wyrównanie świadczeń wypłaca się od dnia zmiany wysokości alimentów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w tym zakresie, za dzień zmiany uważa się dzień, w którym orzeczenie stało się wykonalne. W Pani przypadku świadczenia zostaną wyrównane od dnia 19 września br.

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego - relacja z dyżuru z ekspertem [wideo]
Filip Kowalkowski Róża Lewandowska

Wychowuję sam dwoje dzieci w wieku 3 i 5 lat. Od sierpnia br. matka dzieci przestała płacić zasądzone na ich rzecz alimenty. Co mam zrobić aby uzyskać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
W pierwszej kolejności winien Pan złożyć w kancelarii komorniczej (najlepiej najbliższej pana miejsca zamieszkania) wniosek o egzekucję alimentów wraz z tytułem wykonawczym zasądzającym od matki dzieci alimenty.
Jeżeli w okresie dwóch miesięcy od wszczęcia egzekucji komornik nie wyegzekwuje należnych alimentów (co oznacza, że egzekucja jest bezskuteczna), może Pan złożyć w organie właściwym wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu.

Mam 18 lat. W sierpniu 2017 roku kończę naukę w szkole średniej, a od października zamierzam podjąć studia. Czy przysługują mi świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego za wrzesień 2017 roku?
Tak .Co do zasady świadczenia z Funduszu przysługują pełnoletniej osobie uprawnionej do czasu zakończenia nauki (nie dłużej niż do ukończenia 25 lat). W szkołach ponadpodstawowych rok szkolny trwa do końca sierpnia. Jednak w przypadku gdy osoba uprawniona po zakończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej świadczenia z FA przysługują również za wrzesień., pod warunkiem udokumentowania (zaświadczenie lub oświadczenie) kontynuowania nauki.

Mam zasądzone alimenty od lutego 2015 roku na dwie córki: 7-letnią i 15-letnią. Mąż od października 2016 nie płaci, a powinien do 15. dnia każdego miesiąca. Zgłosiłam ten fakt w listopadzie do komornika, ale nie ma możliwości by ściągnąć dług, bo mąż wybrał emeryturę za rok z góry (jest wojskowym i nie ma innych dochodów). Ja pracuję. Czy w takiej sytuacji mam możliwość starać się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego?
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują, gdy egzekucja komornicza alimentów jest bezskuteczna, co oznacza, że komornik w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwował od dłużnika pełnej kwoty bieżących oraz zaległych alimentów. W związku z powyższym, jeżeli komornik sądowy wystawi zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów, może Pani złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu.
Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Jednocześnie warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 725 zł netto na osobę w rodzinie.

Dlaczego wlicza się dochód z gospodarstwa do zasądzonych przez sąd alimentów? Jak odzyskać zaległe alimenty od ojca dziecka, który nie ma żadnych dochodów?
Wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego uzależniona jest od dochodu. Dlatego też przy ustalaniu prawa do świadczeń z Funduszu bierze się pod uwagę dochody członków rodziny tj. wyszczególnione w ustawie o świadczeniach rodzinnych dochody podlegające opodatkowaniu oraz dochody nieopodatkowane.
Natomiast zasądzonych alimentów nie wlicza się wyżej wymienionych dochodów rodziny. Odzyskiwaniem zaległości alimentacyjnych od dłużników zajmują się komornicy sądowi.

Jestem opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionej 24-letniej wnuczki (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na stałe), która ma zasądzone alimenty od ojca. Matka nie żyje. Egzekucja komornicza alimentów jest bezskuteczna. Czy mogę ubiegać się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla mojej ubezwłasnowolnionej wnuczki i czyje dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń?
Tak, może Pani jako opiekun prawny osoby uprawnionej ubiegać się o świadczenia z Funduszu, a przy ustalaniu dochodu organ uwzględni tylko dochód osoby uprawnionej, czyli wnuczki.

Otrzymuję z Urzędu Miasta świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na dwoje małoletnich dzieci z poprzedniego związku. W październiku urodziłam trzecie dziecko, które wychowuję wspólnie z jego ojcem. Czy powinnam ten fakt zgłosić w Urzędzie Miasta i czy będzie miało to wpływ na dotychczasową wypłatę świadczeń dla dzieci, których konkubent nie jest ojcem?
Tak. Każdą zmianę sytuacji rodzinnej, w tym urodzenie dziecka, należy zgłosić w Urzędzie Miasta. Rodzina – zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia (…)
W Pani przypadku powinna Pani do składu rodziny w złożonym wniosku dopisać trzecie dziecko i ojca dziecka oraz załączyć jego dochody. Jeżeli po ponownym przeliczeniu dochodów rodziny z uwzględnieniem jej aktualnego składu nie zostanie przekroczone kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, będą one wypłacane zgodnie z wydaną wcześniej decyzją.

Mój 16-letni syn, który ma zasądzone od ojca alimenty, jest umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Czy mogę ubiegać się dla niego o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
Nie. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli uprawnione dziecko zostało umieszczone w tzw. instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zalicza się do nich m.in. dom pomocy społecznej, zakład karny, areszt śledczy, zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Wychowuję sama 10-letnią córkę. Ojciec dziecka ma zasądzone alimenty od 2010 roku. W związku z tym, że alimenty nie są płacone regularnie i w niższych niż zasądzonej kwocie, złożyłam wniosek o wszczęcie egzekucji u komornika sądowego Egzekucja jest bezskuteczna. Czy w przypadku ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego otrzymam spłatę zaległych alimentów?
Nie. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do urzędu . Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie przewiduje spłaty zaległych alimentów. Wyegzekwowanie zaległości alimentacyjnych leży w gestii komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika.

Otrzymuję zasiłek rodzinny oraz świadczenie wychowawcze. Korzystam również ze wsparcia finansowego udzielanego przez ośrodek pomocy społecznej. Czy te kwoty będą wliczane do dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
Nie, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie wychowawcze (500+) oraz kwoty z pomocy społecznej nie są wliczane do dochodu rodziny.

Otrzymuję świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na dwójkę dzieci. W grudniu wyjeżdżam w celach zarobkowych do Irlandii. Dzieci pozostają w kraju pod opieką mojej mamy. Mama posiada stosowne pełnomocnictwo w zakresie reprezentowania mnie w różnych sprawach dot. dzieci, również alimentacyjnych. Czy w czasie mojej nieobecności dzieciom nadal będą przysługiwały świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?
Tak. W świetle obowiązujących przepisów świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym, jeżeli zamieszkują w Polsce przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z Funduszu.
Pamiętać jednak należy, że wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego uzależniona jest od dochodu. Dlatego też w przypadku podjęcia przez Panią pracy i uzyskania dochodu, powinna Pani ten fakt niezwłocznie zgłosić w urzędzie. Jeżeli bowiem uzyskany dochód spowoduje przekroczenie kryterium dochodowego, świadczenia z Funduszu nie będą przysługiwały.

Moja pełnoletnia córka otrzymuje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. W październiku dowiedziałam się od komornika sądowego, że w lipcu tego roku zmarł dłużnik alimentacyjny. Czy mojemu dziecku nadal będą przysługiwały świadczenia z Funduszu np. do końca okresu świadczeniowego?
Nie. Wypłata świadczeń z Funduszu jest ściśle związana z istnieniem obowiązku alimentacyjnego nałożonym przez sąd na rodzica. Obowiązek alimentacyjny przypisany jest wyłącznie do dłużnika alimentacyjnego i nikt inny nie może go za dłużnika spełnić. Można powiedzieć, że obowiązek płacenia alimentów wygasa wraz ze śmiercią dłużnika. Zgon dłużnika powoduje utratę prawa do świadczeń od dnia następującego po dniu jego śmierci.
Z uwagi jednak na fakt, że świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego są niepodzielne, przyjmuje się, że utrata następuje od kolejnego miesiąca. W przypadku Pani córki będzie to sierpień br. Dodatkowo należy zauważyć, że świadczenia wypłacone za wrzesień i październik są świadczeniami nienależnie pobranymi i będą podlegały zwrotowi.

Małgorzata Wąsacz

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.pomorska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2021 Polska Press Sp. z o.o.